Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου/χων της Προμήθειας με Τίτλο «Προμήθεια ΜΑΠ Δήμου Φαιστού»
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου/χων της Προμήθειας με Τίτλο «Προμήθεια ΜΑΠ Δήμου Φαιστού» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023 09:58

Ο Δήμος Φαιστού, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου/χων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ΜΑΠ Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 86.456,00€ και συνολικού προϋπολογισμού 104.635,76€.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
 2. Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999174227
  Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1
  Πόλη ΜΟΙΡΕΣ
  Ταχυδρομικός Κωδικός 70400
  Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
  Κωδικός ΝUTS EL 431
  Τηλέφωνο 2892340226 & 2892340268
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  Αρμόδιος για πληροφορίες Φλουρής Εμμανουήλ & Περάκη Μαρία
  Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimosfestou.gr
 3. Αντικείμενο της σύμβασης: η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού για δύο έτη (2022 & 2023).
 4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα:
  ΤΜΗΜΑ 1: «Προστασία χεριών», εκτιμώμενης αξίας 9.552,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%.
  ΤΜΗΜΑ 2: «Προστασία κεφαλής και οφθαλμών» εκτιμώμενης αξίας 6.508,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%
  ΤΜΗΜΑ 3: «Προστασία αναπνοής», εκτιμώμενης αξίας 17.890,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%
  ΤΜΗΜΑ 4: «Προστασία ποδών», εκτιμώμενης αξίας 18.412,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%
  ΤΜΗΜΑ 5: «Προστατευτική ενδυμασία», εκτιμώμενης αξίας 26.248,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%
  ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά ΜΑΠ», εκτιμώμενης αξίας 7.846,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 6%
  Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ανά τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι (6).
 5. Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
 6. Προσφορές: Υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για κάθε τμήμα και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 7. Κωδικοί (CPV): 18141000-9 «Γάντια εργασίας», 33733000-7 «Γυαλιά ηλίου», 18441000-2 «Καπέλα», 33735100-2 «Προφυλακτικά δίοπτρα», 18444100-4 «Κράνη ασφαλείας», 18142000-6 «Προσωπίδες ασφαλείας», 35814000-3 «Μάσκες αερίου», 18832000-0 «Ειδικά υποδήματα», 18816000-2 «Γαλότσες», 18831000-3 «Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη», 35113400-3 «Ρούχα προστασίας και ασφαλείας», 18221000-4 «Αδιάβροχος ρουχισμός», 35113490-0 «Προστατευτικές ρόμπες», 18114000-1 «Ολόσωμα ενδύματα», 35113000-9 «Διατάξεις ασφαλείας (έναντι ατυχημάτων)».
 8. Χρόνος παράδοσης των υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών στο Δημαρχείο Μοιρών ύστερα από την καταγραφή των μεγεθών ανά δικαιούχο για κάθε είδος.
 9. Πρόσβαση στα έγγραφα:
  α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) Κάθε είδους επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dimosfestou.gr.
 10. Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.729,12 ευρώ (χίλια επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά).
  Για κάθε τμήμα οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι οι κάτωθι:
 11. Α/Α Τμήματος Περιγραφή Π/Υ Τμήματος Εγγυητική συμμετοχής (2%)
  1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 9.552,00 191,04€
  2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 6.508,00 130,16€
  3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 17.890,00 357,80€
  4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΩΝ 18.412,00 368,24€
  5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 26.248,00 524,96€
  6 ΛΟΙΠΑ Μ.Α.Π. 7.846,00 156,92€
  Σύνολο 86.456,00 1.729,12€
 12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Ο αριθμός συστήματος του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 180612.
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 15:00:00.
 13. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται για την Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 11:00:00 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
 14. Xρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
 15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 16. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φαιστού.
 17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66του Ν. 4412/2016.
  Περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosfestou.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Γραφείο Τύπου ► Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 18. Άλλες πληροφορίες: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν το ESPD - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΕΕΣ).

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Άρθρα

 • 01 - ΠροκήρυξηΑρχείο pdf (903 KB)
 • 02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 882 KB)
 • 03 - Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf (50 KB)
 • 04 - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Αρχείο pdf (239 KB)
 • 05 - Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων - Αρχείο pdf (58 KB)
 • 06 - ESPD - Αρχείο pdf ( 216 KB)
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg