Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Καλλιεργήσιμης Γης στην Περιοχή Τριαδιανό Κοινότητας Βώρων Δήμου Φαιστού
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Καλλιεργήσιμης Γης στην Περιοχή Τριαδιανό Κοινότητας Βώρων Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023 14:42

Ο Αντιδήμαρχος Καργάκης Νικόλαος έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981
 3. Την 219/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
 4. Την 308/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης η οποία βρίσκεται στην περιοχή Τριαδιανό Τ.Κ. Βώρων εκτάσεως 3.400 τ. μ.».
Ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης δημοτικής έκτασης που αποτελεί καλλιεργήσιμη γη στην θέση Τριαδιανό της Τ.Κ. Βώρων και έχει έκταση 3.400τ.μ. το οποίο συνορεύει:

Βόρεια με ποτάμι

Νότια με ποτάμι

Δυτικά με ποτάμι και

Ανατολικά με ιδιοκτησία Σπυριδάκη Ελένης σύζ. Λεωνίδα το γένος Νικολιδάκη Ιωάννη και αγροτικό δρόμο.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9ην Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π. μ. ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού που έχει καθορισθεί με την 17/2022 απόφαση Δ.Σ. και θα είναι φανερός προφορικός και πλειοδοτικός δημοπρασία.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για πέντε (5) έτη, θα αρχίσει από την υπογραφή της παράδοση του μίσθιου και θα λήγει με τη συμπλήρωση του πέμπτου (5) μισθωτικού έτους.

Προβλέπετε παράταση μίσθωσης εάν ζητηθεί άλλα πέντε (5) έτη.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 55,00 ευρώ ανά στρέμμα.

Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας:
 1. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ίση με το 10% του ορίου τιμής εκκίνησης όπως ορίζεται στην παρ. Γ του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 270/80. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση.
 2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φαιστού ότι δεν οφείλουυν δημοτικά τέλη ή φόρους κ.λ.π., Υ.Δ. στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι Ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων άνω των 1000 στρεμμάτων.
 3. Υ.Δ. στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 4. Φωτ/φο ταυτότητας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο Εγγυητής θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασιών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Φωτ/φο ταυτότητας,
 2. Υ.Δ. ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και του αποδέχεται ανεπιφυλακτα,
 3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φαιστού ότι δεν οφείλουν δημοτικά τέλη ή φόρους κ.λ.π.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης πέντε ημέρες τουλάχιστον μετά την αρχική δημοπρασία στον ίδιο χώρο.

Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης πέντε ημέρες τουλάχιστον μετά την δημοπρασία στον ίδιο χώρο.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Λύση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Να χρησιμοποιήσει ο Δήμος το ακίνητο για οποιοδήποτε λόγο.
 2. Για σοβαρό λόγω του μισθωτή η σοβαρότητα του οποίου θα κριθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από έγγραφο αίτημα του μισθωτή.

Tα έξοδα της δημοσίευσης αυτής αλλά και γενικότερα, τα πάσης φύσεως έξοδα που τυχών προκύψουν θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή που θα αναδειχθεί.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού και θα τοιχοκολληθεί με αποδεικτικό στο πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Βώρων και του Δημαρχείου Φαιστού στης Μοίρες.

Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα γραφείο Εσόδων Ταμείου και περιουσίας Δήμου Φαιστού και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28923-40220.

Αντιδήμαρχος

Καργάκης Νικόλαος

Σχετικά Αρχεία
Διακύρηξη - Αρχείο Pdf (179 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg