Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου με Τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου»
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου με Τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου» PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022 11:41

 

Ο Δήμος Φαιστού λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 5432/22.11.2022 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 που αφορά τη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου» διακηρύττει την σύναψη ηλεκτρονικής δημοσίας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016..

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 TK 70400, Μοίρες

Πληροφορίες: Δαριβιανάκης Νεκτάριος

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλέφωνο: 28923-40274

Φαξ: 28923-40274

2. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου) http://www.dimosfestou.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:

45233262-3 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου.

6. Είδος Σύμβασης:

ΕΡΓΟ (αριθμός μελέτης: 63/2022 Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών).

7. Τόπος Εκτέλεσης:

Εντός σχεδίου πόλεως Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού (πλατεία Αγ. Τίτου).

8. Τίτλος έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ»

(ΟΠΣΑΑ 0016521674 ΣΑΕ2017ΣΕ08210000 ΣΑ 082/1)

9. Σύντομη Περιγραφή:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Αγ. Τίτου οικισμού Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού και στη δημιουργία νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της πλατείας, που αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του αστικού ιστού του Τυμπακίου και έχει ως στόχο τη συνολική αναβάθμιση του κεντρικού αυτού τμήματος του οικισμού.

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία:

290.322,58€ ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ 24%) H οποία αναλύεται σε:

Ομάδα Α1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: 147.179,47 (δαπάνη

εργασιών ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Ομάδα Α2 ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ: 70.828,00€ (δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα)

ΟΜΑΔΑ Β1: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ: 49.784,00€

(δαπάνη εργασιών ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Απολογιστικά: 22.441,48€ (ΓΕ και ΟΕ 18%)

Αναθεώρηση:89,62€

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

12. Διάρκεια Σύμβασης:

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα των κατηγοριών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΗΛΜ.

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
 • Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 • Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 • Κριτήρια συμμετοχής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν, την τεχνική ικανότητα και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το το Π.Δ. 71/19 στις κατηγορίες: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΗΛΜ» και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύοςτου τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη Α2 και άνω & ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ τάξη Α1 και άνω & ΗΛΜ τάξη Α1 και άνω.
 • Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.806,45 ευρώ και θα απευθύνεται στο Δήμο Φαιστού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων.

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 23/01/2023.

18. Φάκελοι προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

19. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: ορίζεται η 27/01/2023.

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: Ηλεκτρονική Διαδικασία.

22. Γλώσσα Διαδικασίας:

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

24. Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ 2017ΣΕ08210000 και τίτλο πράξης «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου».

25. Διαδικασίες Προσφυγής:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και, κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.

26. Χορήγηση Προκαταβολής

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/16. Απαιτείται εγγύηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.δ του η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο του Ν4412/16.

27. Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 47/2022 & 84/2022 Απόφασεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού.

Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 462/2022 ΑΑΥ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού.

 

Ο Δήμαρχος

Γρηγόριος Νικολιδάκης

 Σχετικά Άρθρα

 • 01 - ΠροκήρυξηΑρχείο pdf (231 KB)
 • 02 - Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 752 KB)
 • 03 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (511 KB)
 • 04 - Τιμολόγιο Μελέτης - Αρχείο pdf (809 KB)
 • 05 - Προμέτρηση - Αρχείο pdf (319 KB)
 • 06 - Προϋπολογισμός - Αρχείο pdf (361 KB)
 • 07 - Αποτύπωση Πλατείας - Αρχείο pdf (1.92 MB)
 • 08 - Γενική Διαμόρφωση - Αρχείο pdf (4.47 MB)
 • 09 - Τομές - Αρχείο pdf (7.79 MB)
 • 10 - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - Αρχείο pdf (50 KB)
 • 11 - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (966 KB)
 • 12 - Τεχνική Περιγραφή Πλατείας - Αρχείο pdf (2.67 MB)
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg