Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί «Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση του Άρθρου 32 παρ. 2 περ. Α’ με Θέμα για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Φαιστού για τα Τμήματα 1,2 & 3».
«Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση του Άρθρου 32 παρ. 2 περ. Α’ με Θέμα για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Φαιστού για τα Τμήματα 1,2 & 3». PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 12:15

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' «...Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της...».
2. Τις υπ' αριθμό πρωτ. 5871/06.06.2022 (182/2022 ΑΔΑ: 6ΙΓ5ΩΗ1-ΟΗΕ), 5873/06.06.2022 (183/2022 ΑΔΑ: 6ΛΔΗΩΗ1-ΗΨ0), 5875/06.06.2022 (184/2022 ΑΔΑ: ΨΖΕΣΩΗ1-8ΕΥ), 5878/06.06.2022 (185/2022 ΑΔΑ: 63Ρ7ΩΗ1-ΓΩΘ), 5880/06.06.2022 (186/2022 ΑΔΑ: ΨΟ87ΩΗ1-72Π), 5881/06.06.2022 (187/2022 ΑΔΑ: ΨΓΑ0ΩΗ1-16Κ), 5883/06.06.2022 (188/2022 ΑΔΑ: 62Μ4ΩΗ1-61Χ), 5886/06.06.2022 (189/2022 ΑΔΑ: ΨΗΧΖΩΗ1-Ο7Λ), 5887/06.06.2022 (190/2022 ΑΔΑ: ΨΦΦΨΩΗ1-ΒΜΙ), 5891/06.06.2022 (191/2022 ΑΔΑ: ΨΒΔΥΩΗ1-ΣΡ3), 5892/06.06.2022 (192/2022 ΑΔΑ: 6Σ0ΘΩΗ1-0ΨΚ), 5893/06.06.2022 (193/2022 ΑΔΑ: ΩΑ5ΩΩΗ1-Χ4Δ) αναλήψεις υποχρέωσης/εγκρίσεις δέσμευσης πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2022 που αναρτήθηκαν ως ενιαίου αρχείο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22REQ010693239.
3. Την υπ' αριθμό 119/2022 (ΑΔΑ: 607ΤΩΗ1-Ψ14) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης των όρων της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων», έγκρισης της υπ' αριθμό 12/2022 Μελέτης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Την υπ' αριθμό 2022-086466 δημοσίευση της προκήρυξης στην επίσημη σελίδα της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6167/09.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010722063) Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων του Δήμου Φαιστού.
6. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6128/09.06.2022 (22PROC010720859) Προκήρυξη.
7. Την υπ' αριθμό 171/2022 (ΑΔΑ: 65ΙΖΩΗ1-6ΝΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
8. Την υπ' αριθμό 64/2022 Θετική Γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ, περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
9. Την απόλυτη ανάγκη του Δήμου για τη σύναψη διετούς σύμβασης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου.


Προσκαλεί σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά τον Άγονο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό:

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους για επιλογή αναδόχου των τμημάτων 1,2,3 της Προκήρυξης της Προμήθειας Καυσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6167/09.06.2022 (22PROC010722063) Διακήρυξης.

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της διαδικτυακής πύλης:

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 170483
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:25/08/2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2022 και ώρα 23:59:00


Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09/2022 ΚΑΙ ΏΡΑ 11:00:00 από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ και η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής για τις ομάδες 1,2 και 3 με τα ποσά που δίνονται παρακάτω:

1.jpg
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων (οχημάτων, απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου) και πετρελαίου θέρμανσης των παιδικών σταθμών του Δήμου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
2.jpg

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Καύσιμα Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 77.170,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2: «Καύσιμα Δ.Ε. Μοιρών Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 162.902,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 3: «Καύσιμα Δ.Ε. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας 149.976,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Καύσιμα Δήμου Φαιστού για δύο έτη εκτιμώμενης αξίας 223.425,68 €:

Τμήμα 1: Καύσιμα Δ.Ε. Ζαρού
3.jpg
Τμήμα 2: Καύσιμα Δ.Ε. Μοιρών
4.jpg
Τμήμα 3: Καύσιμα Δ.Ε. Τυμπακίου
5.jpg

Τμήμα 1-2-3 Σύνολο: Καύσιμα Δήμου Φαιστού


6.jpg

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα

  • 01 - Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ - pdf (1.70 MB)
  • 02 - Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ - pdf (2.67 MB)
  • 03 - Διακήρυξη με ΑΔΑΜ - pdf (2.20 MB)
  • 04 - ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΑΑΔΗΣΥ_Δ64_2022 - pdf (740KB)
  • 05 - ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ - pdf (53 KB)
  • 06 - espd-request-v2(6) xml - xml (216 KB)
 

Χάρτης περιοχής

map.jpg